کلیپ دیدنی دیده شدن موجودی عجیب درکویت

رویت شدن یک موجود بسیار عجیب در کویت!