کلیپ دیدنی ظهور ناگهانی و مرموز اشخاص و ماشین ها

اشخاص و ماشین ها ناگهان در وسط خیابان جلوی سایر ماشینهای در حال حرکت ظاهر میشوند...