کلیپ دیدنی رقص و پایکوبی عجیب و تماشایی اسب هندی

به صوت خوش چو حیوان است مایل ... ز حیوان کم نشاید بودن ای دل!