کلیپ دیدنی حادثه عجیب هنگام تعقیب راننده خاطی توسط پلیس

راننده خاطی در حال فرار از دست پلیس راهنمایی است که ناگهان با همکاری رانندگان وظیفه شناسِ دو دستگاه تریلی، متوقف شده و به سرپنجه قانون سپرده می شود!