کلیپ دیدنی عاقبت شوخی با کارمند بی اعصاب در اداره

هیچوقت با کارمندی که اعصابش بهم ریخته و خط خطی است، شوخی بی مورد نکنید چرا که به احتمال زیاد عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت!