کلیپ دیدنی زورآزمایی بولدزر با نفربر زرهی

طناب کشی بین یک بولدزر بسیار قدرتمند با تانک که در نوع خود بسیار جالب و تماشایی است...