کلیپ دیدنی نبرد بولدزر با نفربر زرهی

زورآزمایی جالب بین بولدزر و تانک که در نهایت با پیروزی بولدزر، پایان می گیرد!