کلیپ دیدنی عاقبت دردناکِ شوخی بی مورد با مردم

شوخهی هم حد و اندازه دارد و وقتی از حد و اندازه اش خارج شود عاقبت بدی خواهد داشت!