کلیپ دیدنی ساکت کردن سر و صدای بچه ها با شلیک گلوله

وقتی روش های معمول در آرام کردن بچه های شلوغ کارگز نبایدً پلیس زن مجبور به شلیک گلوله برای ساکت کردن این سر و صدا خواهد شد!