کلیپ دیدنی درگیری دختر شجاع با مزاحم خیابانی

عکس العمل جالب و شجاعانه دختر در برابر یک مزاحم خیابانی که پسرک مزاحم را از کرده خود پشیمان نمود!