کلیپ دیدنی دور زدن حرفه ای میدانِ شهر

راننده بسیار حرفه ای که یکی از میادین شهر را به طرز باورنکردنی و جالبی دور می زند!