کلیپ دیدنی نوشیدن آبِ شناور در فضا

صحنه بسیار جالب از نوشیدن آب معلق در فضا که در نوع خود بسیار کم نظیر و تماشایی است...