کلیپ دیدنی عاقبت متلک انداختن به پلیس زن

این آقا در حال متلک اندازی به خانومی است که گویا از پلیس بودن این خانوم، باخبر نیست و همین باعث دردسرش می شود!