کلیپ دیدنی راننده عصبانی جرثقیل پلیس راهنمایی را با خود برد

در حادثه ای نادر و عجیب، این بار ماشینی که خلاف کرده و به حرثقیل پلیس راهنمایی بسته شده بود، اقدام به حمل جرثقیل نمود!