کلیپ دیدنی شکستن یخ رودخانه با شلیک گلوله

اینجوری هم میشه یخ رودخانه رو شکست! خودتون ببینید...