کلیپ دیدنی پوست کندن سیب با سرعت نور

خدا مخترع این وسیله رو خیر بده! عجب چیزی اختراع کرده خداییش...