کلیپ دیدنی سنجاب باهوش و سگ شیرین عقل

احتمالاً سنجاب زبل به ضریب هوشی پایین سگ پی برده است که با وجود باز بودن راه فرار همچنان سگ شیرین عقل را سر کار گذاشته است!