کلیپ دیدنی تلاش عجیب و دیدنی گربه برای رسیدن به کیک

با اینکه تلاش این گربه برای رسیدن به هدف قابل تحسین است اما متاسفانه هیچ سودی ندارد!