کلیپ دیدنی شیرین کاری باحال پیرمرد با سیگار

سن عدده! مهم اینه که دلت جوون باشه عین این پیرمرد کهن سالی که دلش شاد شاده!