کلیپ دیدنی تاثیر بامزه موسیقی روی دو تا کوچولو

دو تا کوچولو که عاشق شنیدن موسیقی هستند و حرکات بامزه و شیرینی از خودشان نشان می دهند...