کلیپ دیدنی سر کار گذاشتن توریست چینی توسط بستنی فروش ترکیه ای

بستنی فروش اهل ترکیه یک توریست چینی را به طرز بامزه ای سر کار گذاشته است که بسیار جالب و دیدنی است...