کلیپ دیدنی ربودن ماشین جلوی چشم صاحبش

مالک این خودروی لوکس در حال تمیز کردن ماشین اش است که ناگهان جلوی دیگان وی، خودروی او را به سرعت می ربایند!