کلیپ دیدنی گزارشِ خنده دار گزارشگری با انگلیسی پیش پا افتاده اش

گزارشگری که تقریباً از زبان انگلیسی هیچ چیزی نمی داند، در حال تهیه گزارش از یک بازیکن بسکتبال است که هم او و هم خودش را سر کار گذاشته است!