کلیپ دیدنی استفاده از شکم بجای درام در نوازندگی

نوازندگانی چیره دست که بجای استفاده از آلت موسیقی درام، از شکم عریض و طویل یک مرد استفاده می کنند و باید گفت که اجرای جالب و شنیدنی نیز دارند!