کلیپ دیدنی سرکار گذاشتنِ پلیس توسط تروریست های مسلح

ماموران پلیس در حال شلیک به سمت تروریست های مسلح می باشند اما تروریست ها، آنان را به بازی گرفته اند!