کلیپ دیدنی سوتی خفن در برنامه نود و عکس العمل جالب فردوسی پور

فردوسی پور غرق در افکار خویش بود که به ناگهان با رخدادن حادثه ای اتفاقی، رشته افکارش پاره شده و از جا پرید!