کلیپ دیدنی آرنولد وارد می شود

آرنولد با اسلحه قلچماقش وارد خانه ای شده و فرد بی گناهی را در نهایت بی رحمی به قتل رسانده و در کمال خونسردی صحنه جرم را تر می گوید!