کلیپ دیدنی ضایع شدن خفن رئیس جمهور

رئیس جمهور بینوا در حال ابراز احساسات به مردم است که ناگهان با صحنه غافلگیر کننده ای روبرو شده و چوب این غفلت را می خورد!