کلیپ دیدنی کنترل نامحسوسِ کمِری با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت

تعقیب و متوقف کردن کمِری که با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت در حال رانندگی بود و اظهارات راننده کمِری که در نوع خود بسیار جالب و شنیدنی است!