کلیپ دیدنی کلاس گذاشتن یا ضایع شدن ؟

مثلاً می خواست برای ملت کلاس بزاره، عوضش خیلی ناجور ضایع شد! بیچاره کم مونده بود سکته ناقص بزنه!