روشی نوین برای تشخیص نوزاد نارس

اپلیکشن تلفن همراه نوزادان نارس را تشخیص می دهد...