سخنرانی دکتر الهی قمشه ای در جمع دانشجویان در تورنتو کانادا

سخنرانی دکتر الهی قمشه ای در جمع دانشجویان در تورنتو کانادا سال ۲۰۰۷