دکتر حسن عباسی - استعمار فرانو

بخش اول سخنرانی استاد حسن عباسی در سالن بعثت استان کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۹ در مورد استعمار فرانو