هجمه ی فرهنگی استاد رائفی پور به دشمنان اسلام

هجمه ی فرهنگی استاد رائفی پور به دشمنان اسلام با ساختن ده تا سایت اینترنتی