کلیپ باحال معرکه گیر , مار را از بینی وارد و از دهانش خارج می کند

معرکه گیر پاکستانی , مار را از بینی وارد و از دهانش خارج می کند