کلیپ باحال زنده ماندن کارگر خوش شانس چینی از تصادف