کلیپ باحال تلاش جالب موش برای انتقال جنازه دوست خود