کلیپ باحال نوشیدن ادرار شتر توسط تبعه سعودی!

کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی از یک تبعه عربستانی منتشر کرده اند که با نوشیدن و شستن دست و صورت خود با ادرار شتر، آن را شفا بخش توصیف می کند