جنگ با کودکان ما چه می کند...

در این فیلم تاثیرگذار زندگی یک کودک در طول دوران جنگ و اثراتی که بر روح و روان او گذاشته می شود به زیبایی به تصویر کشیده شده است.