هر آنچیزی که در مورد اعتیاد به اشتباه می دانیم

نقطه مقابل اعتیاد؛خودداری و فرار نیست بلکه نقطه مقابل ارتباط است.