پسر فقیر

بعضی بزرگ زاده اند و بعضی ها بزرگی رو باخودشون به همراه دارند