مشکل والدین با بچه ها در اسباب بازی فروشی!

آیا می دانید وقتی با کودکتان وارد اسباب بازی فروشی می شوید چطور بدون خریدن حتی یک اسباب بازی از آنجا بیرون بیایید؟!