تفاوت میان استراحت و استراحت فعال در برنامه های ورزشی

کسانی که روی برنامه به فعالیت های ورزشی می پردازند، برای دریافت نتیجه ی بهتر باید تفاوت میان این دو نوع استراحت را بدانند.