چگونه کودکان خود را کنترل کنیم ؟

استفاده از روش هایی مانند روان شناسی معکوس یا حق انتخاب که آسیبی برای کودک ندارند