کلیپ بامزه - وقتی بچه ها برای اولین بار خود را درآینه می بینند