کلیپ بامزه - ذوق پاندا از دیدن برف

تیان تیان پاندا ی ۱۹ساله باغ وحش واشنگتن، امروز صبح که از خواب پا شد، این طور با برف ذوق کرد