نبرد دو گربه در تبریز !

کاری از آقای اکبر سالم : تو خونه نشسته بودم دیدم از پشت بام صدای دعوای گربه میاد, Cats in Tabriz اومدم حیاط دیدم دوتا گربه میخوان باهم دعوا کنند زود دوربین رو برداشتم و ازشون فیلم گرفتم بعد مونتاژش کردم تا شما دوستان عزیز لذت ببرید!