آزار و اذیت وحشتناک پسر جوان توسط جن واقعی!

موجودی مرموز و سایه وار بسیار مشابه اجنه ناگهان در برابر پسری ظاهر شده و او را مورد آزار و اذیت قرار می دهد که صحنه بسیار عجیب و ترسناکی است!