عاقبت وحشتناک شوخی با کروکودیل!

مرد بی احتیاط با نزدیک کردن بیش از حد سرش به سمت دهان کروکودیل باعث تحریک این حیوان وحشی شد و سرش را در میان آرواره های قدرتمند کروکودیل گرفتار کرد!