بارقه های امید برای نجات دریاچه ارومیه

دریاچه اورمیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین آب شور جهان میان دو استانهای آذربایجان شرقی و غربی در خطر خشکی کامل قرار دارد که اقداماتی برای نجات آن انجام شده تا امیدوار به نجات آن بود